1. Forundersøgelse til LAR-anlæg, herunder eksempelvis

Gennemgang af kommuneplaner, Spildevandsplaner, Klimatilpasningsplan lokalplaner

Mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Undersøgelse af egnede områder hhv. uegnede områder, såvel som prioriterede områder som fx er udpeget til LAR.

Indhentelse af evt. modelberegning for området (fx GIS, afløbssystem, vandløb, grundvand etc.)

Undersøgelse af overflader, terræn og topografi.

Undersøgelse af geologi, jordbund og grundvandsforhold, fx nedsivningsmuligheder og afstand til grundvandsspejl

Vurdering af afstandskrav for nedsivningsanlæg

Undersøgelse og vurdering af forureningsrisiko af afstrømmet regnvand

Undersøgelse af om der findes andre ledningsanlæg der kan komplicere opgaven

Komplet udførelse og dimensionering af LAR-anlæg, hvilket indebærer:

Beregning og måling af jordens hydrauliske ledningsevne / vandtransport i jord.

Udførelse af infiltrationstest inden nedsivning.

Gennemførelse af infiltrationstest.

Beregning og dimensionering af nedsivningsevne.

Beregning og dimensionering af faskine.

Udførelse af faskine (er autorisationskrævende arbejde).

Beregning og dimensionering af regnbed.

Udførelse af regnbed.

Udførelse af afkobling fra kloaksystemet (afpropning)

Beregning og dimensionering af grøft (Wadi).

Udførelse af regnvandsgrøft.

Beregning af permeabel belægning til brug for eksempelvis en parkeringsplads, indkørsel etc.

Beregning og dimensionering serieforbundne LAR-anlæg med klimafaktor – fx ifm.a. serieforbundet regnbed og faskine.